دو فصلنامه پژوهشنامه علم دینی (JRRS) - فرایند پذیرش مقالات